Okul Sosyal Hizmetinde Temel Kavramlar

Okul sosyal hizmeti, sosyal hizmetin gelişmekte olan bir alanıdır. Okul sosyal hizmeti ekolojik teorik bakış açısı ve güçlendirme yaklaşımını teorik zemin olarak belirlemiştir. Okul sosyal hizmetinin amacı, öğrenci ve çevresi arasındaki uyum problemini ortadan kaldırmak ve eğitim başarısının artmasını sağlamaktır. Bu amaçla okul sosyal hizmet uzmanları okul ortamında birçok rol üstlenmekte, öğretmen, okul idaresi, veli, rehber öğretmen ve psikologla birlikte çalışmaktadır. Okulda düşük eğitim başarısına neden olan birçok faktör (akran zorbalığı, evsizlik, şiddet türleri, ruhsal problemler, alkol ve madde bağımlılığı, devamsızlık, okul terki, yoksulluk vb.) vardır. Okul sosyal hizmet uzmanı doğrudan ve dolaylı uygulamalarla risk altında bulunan öğrencilerin eğitim başarısını arttırmaya çalışır. Okul sosyal hizmet uzmanlarının çalıştığı okullarda eğitim gören öğrenciler şanslı öğrencilerdir.
Bu kitap beş bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde sosyal hizmet uzmanlarına destek olan bazı kurumlar ve kavramlar ele alınmıştır. İkinci bölümde okul sosyal hizmet uygulamalarında sosyal hizmet uzmanlarına yol gösterebilecek yaklaşım ve kuramlar açıklanmıştır. Üçüncü bölümde çevre ve okul sistemi, dördüncü bölümde davranış problemleri ve beşinci bölümde uygulama, ölçek ve etik konuları ile ilgili kavramlar açıklanmıştır.

  • E-Satış