Ebu Hanife

Doğruyu Arayanların Önderi

Ebû Hanîfe İslâm geleneğinin kuşkusuz en parlak ve saygın simalarından biridir. Kişiliği ve duruşunun yanında bir eğitimci ve entelektüel olarak manevî hayatımızda derin izler bırakmıştır. Onun etkileri sadece belirli bir ekol ve mezhep ile sınırlı kalmamış, farklı ekol ve mehzepler nezdinde de kabul görmüştür. Ebû Hanîfe’yi farklı kılan en temel özelliklerden birisi, ayrışma ve nefretin Müslümanları parçalara ayırdığı bir dönemde İslam’ın ortak değerlerine vurgu yapması, imanı ortak payda olarak ilan etmesi, tekfir ve dışlamalara konu olan amel konusuna ise daha esnek bir anlayışla yaklaşmasıdır.
Günümüz küresel dünyasında sınırlar aşınmış, bilgiler ve inançlar daha hızlı ve yaygın biçimde dolaşıma sokulmuştur. Sadece İslam dünyasının kendi içinde değil tüm dünya ile de ilişki ve iletişim artmıştır. Bu çerçevede kültürel mirası yeniden okuma zorunluluğu doğmuştur. Tıpkı Ebû Hanîfe’nin yaşadığı dönemde olduğu gibi siyasal ayrışmaların yanında din eksenli ayrışmalar da İslam dünyasının gündemini oluşturmaktadır. Dünya yeniden tanımlanırken ve yeni paradigmalar ekseninde inşa edilirken Müslümanların seyirci ve nesne olmaktan çıkıp, özne olarak bu süreçte etkin rol oynamaları gerekir. Bunu yaparken bir yandan köken sorununu çözmeleri diğer yandan gelecek vizyonunu çizmeleri zorunludur.
Bu eser, dünya modern-postmodern zamanları konuşurken, kendi arkaik sorunlarının ağırlığı altında kimlik ve değer krizi yaşayan Müslüman dünyaya bir çıkış yolu gösterecek örnek bir kişilik olan Ebû Hanîfe’yi konu edinmektedir. İmamın hayatı, kişiliği, düşünce yöntemi genel okuyucu kitlesi dikkate alınarak kaleme alınmıştır.

  • E-Satış